Reviewing Process

Reviewing process for publication in the journal
 1. An article submitted for publication is subjected to an initial screening process during which the editors of the journal establish whether the author has followed the guidelines concerning its layout and the scientific profile of the journal.
 2. Information which would reveal the identity of the author is deleted from a paper accepted by the editors, which is then forwarded to at least two reviewers from the list published on the journal’s website. The reviewers will not be connected with the scientific institution the author is affiliated to.
 3. Then, the review is forwarded to the author. The author has a chance to express their opinion on the review as well as to introduce corrections and clarifications. The review should reach the author no later than three months after the submission date.
 4. The identities of both the reviewers and the authors are withheld from one another throughout the reviewing process (double-blind reviewing process). The names of the reviewers of a particular issue are not disclosed at any later stage.
 5. An article is accepted for publication if both reviews clearly state such a recommendation. The review report should result in one of the following decisions:
  1. Accepted for publication
  2. Accepted after minor revisions
  3. Accepted after major revisions
  4. Rejected
 6. The review template and the criteria for acceptance and rejection are available on the journal’s website.
 7. If the two reviews give contradictory recommendations, the paper is subjected to a third, final, review.
 8. A negative recommendation has to be justified in the review.
 9. If a submission is rejected due to its incompatibility with the scientific profile of the journal, or if the reviews are clearly negative, the author is denied the right to appeal against this decision.
Proces recenzji publikacji w czasopiśmie
 1. Nadesłany artykuł zostaje poddany wstępnej kwalifikacji przez redaktorów Czasopisma, których zadaniem jest ustalenie, czy autor zastosował się do wytycznych dotyczących stylów formatowania oraz profilu naukowego.
 2. Z zaakceptowanego przez redaktorów artykułu zostają usunięte dane o autorze i zostaje on przekazany do recenzji co najmniej dwu recenzentom z listy recenzentów dostępnej na stronie Czasopisma, afiliowanym w innych ośrodkach naukowych niż autor artykułu.
 3. Recenzje zostają przekazane autorowi. Autor ma prawo ustosunkować się do recenzji, jak i nanieść poprawki i uzupełnienia do artykułu. Od momentu złożenia propozycji artykułu do uzyskania recenzji nie powinno upłynąć więcej niż trzy miesiące.
 4. Autorzy publikacji i ich recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (double-blind reviewing process). Nazwiska recenzentów danego numeru nie są później udostępniane.
 5. Artykuł zostaje przyjęty, jeżeli obie recenzje jednoznacznie wyrażają rekomendację. Wyodrębnione są cztery oceny propozycji:
  1. Zaakceptowano do publikacji
  2. Zaakceptowano do publikacji po małych zmianach
  3. Zaakceptowano do publikacji po dużych zmianach
  4. Nie zaakceptowano do publikacji.
 6. Formularz recenzji wraz z kryteriami akceptacji i odrzucenia jest dostępny na stronie Czasopisma.
 7. Jeśli dwie recenzje wyrażają sprzeczne rekomendacje, artykuł zostaje przekazany trzeciemu recenzentowi, który wyraża ostateczną opinię.
 8. Negatywna ocena musi zostać uzasadniona w recenzji.
 9. Jeśli artykuł został odrzucony z uwagi na brak zgodności z profilem naukowym Czasopisma, lub recenzje jednoznacznie wyrażały brak zgody na publikację, autorowi nie przysługuje odwołanie od decyzji.